Pwy ydy ni?

Mae Gŵyl Maldwyn yn cael ei drefnu gan bwyllgor trefnu Gŵyl Maldwyn (ni). Ein gwefan ydi www.gwylmadwyn.cymru

Beth sydd yn cael ei gasglu, pam a pa ddefnydd caiff ei wneud ohono

Rydym ni yn casglu eich enw, cyfeiriad e-bost ac os ydych dros 18 i wireddu eich bod wedi prynu tocyn cyn y dydd a dim ond pobl sydd wedi talu am docyn o flaen llawn sydd yn cael mynediad i Wŷl Maldwyn heb dalu pris tocyn ar y diwrnod.

Ni byddwn yn rhannu eich gwybodaeth hefo unrhyw gwmni arall.

Ni fyddwn yn defnyddio eich gwybodaeth i yrru unrhyw ddeunydd marchnata heb ganiatad.

Pa mor hi byddwn yn cadw eich data?

Byddwn yn dileu eich manylion o fewn mis o’r wŷl gael ei chynnal os nad ydych wedi rhoi caniatad i ni gysylltu yn y dyfodol.

Termau ac Amodau gwerthu tocynnau

Nid yw yn bosib cael arian yn ôl am unrhyw docyn sydd wedi cael ei werthu. Mae yn bosib trosglwyddo tocyn i rhywun arall cyn belled a bod ni yn cael ein gwneud yn ymwybodol o hyn er mwyn gallu sicrhau bod y manylion cyswllt ar gyfer y tocyn yn gywir ac yn gallu cael ei wirio os oes angen. Mae’n rhaid i chi drosglwyddo unrhyw e-bost cadarnhad i’r sawl sydd nawr yn berchen y tocyn.

Newidiadau

Mae gan ni y hawl i newid y polisi yma o brydi bryd heb orfod dweud ei fod wedi newid. Bydd y polisi diweddaraf ar gael drwy wefan Gŵyl Maldwyn.

Who are we?

Gŵyl Maldwyn is organised by the Gŵyl Maldwyn organising committee (we). Our website address is www.gwylmaldwyn.cymru

What data is collected, why and for what reason?

We collect your name, email address and ask if you are over 18 to enable us to confirm a valid ticket when entering the event and that only those that have pre paid can enter the event on the day without purchasing a ticket.

We will not share your information with any other company or organisation.

We will not use your information to sent any marketing materials unless you give permission.

How long will we keep your data?

We will delete your details within one month of the event taking place unless you have given us permission to contact you in future.

Terms & Conditions on tickets sales

All ticket sales are non-refundable but tickets can be transferred to other on the condition we are informed to ensure ticket contact details are correct and can be verified if required. Ticket confirmation emails must be transferred to new ticket holders.

Changes

We maintain the right to update and change this policy from time to time without having to inform you of the change. The most recent version of the policy will always be available on the Gŵyl Maldwyn website.